Thời Khóa Ni Chúng

THỜI KHÓA NI CHÚNG  

Sáng
3:30 AM   Thức Chúng
4:00 – 6:00AM   Tọa Thiền
7:00 AM Tiểu Thực 
8:00- 10:30 AM Chấp tác  
11:30  AM Quá  đường
1:00  PM Chỉ Tinh        
Chiều
2:00PM Thức Chúng
2:30 – 4:00 PM Học Kinh Luận 
5:00 PM Tụng Kinh
6:00 PM Dược Thực
7:00 – 8:30 PM Tọa Thiền
9:30 PM Chỉ Tịnh

TU HỌC NI CHÚNG 

Thứ Hai :  2:30 –  4:00 PM   Ngồi thiền hoặc học kinh
Thứ Ba  :  2:30 –  4:00 PM   Ngồi thiền hoặc học kinh
Thứ  Tư :  2:30 –  4:00 PM   Học ngoại ngữ (Anglais)
Thứ  Năm :  2:30-  4:00 PM   Nghe & Học Đĩa giãng của Hòa Thượng Trúc Lâm 
Thứ Sáu : 2:30  – 4:00 PM Học ngoại ngữ (Francais)    
Thứ Bảy & Chủ Nhật   Sinh hoạt Phật tử