Thời Khóa Chủ Nhật

Thời Khóa Sinh Hoạt Chủ Nhật Hàng Tuần

BUỔI SÁNG
3:30 Thức chúng
4:00–6:00 Toạ Thiền
6:30 Tiểu thực
7:00–7:45 Chấp tác (Lao động)
8:00–8:40 Toạ thiền
9:00 Sám hối & Tụng giới
10:00 Toạ Thiền & Tham Vấn
11:30 Thọ trai
BUỔI CHIỀU
12:30–1:00 Chỉ tịnh
1:15 Thức chúng
1:30–2:30 Tọa thiền
4:00 Sám hối
HOÀN MÃN

 

** Ngoài ra, Phật tử có thể tham gia thời khóa hàng ngày của Chư Tăng Ni

Tọa thiền: buổi sáng 4:00 – 6:00 và tối: 7:00 – 9:00.

Sám hối vào lúc 5 giờ chiều.