Lịch Khóa Tu 2020

Chương Trình Khóa Tu năm 2020

 

Tháng

Ngày Dương Lịch

Hướng Dẫn

Lễ

2 1-2 Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Tỉnh Tết
4 17-18-19 Quý Thầy Thiền Viện Đại Đăng Khóa Tu
5 17 Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Tỉnh Phật Đản
       
       
8 8-9 Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Tỉnh Lễ Vía Quan Âm
9 13 Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Tỉnh Vu Lan
10 16-17-18 Ni Sư Thuần Tuệ Khóa Tu
11 13-14-15 Quý Thầy Thiền Viện Đại Đăng Khóa Tu