Khóa Tu ngày 6 tháng 7 2024

Thưa quý Phật Tử:

Kính mời quý Phật Tử tham dự Khóa tu vào ngày 6 và 7 tháng 7, 2024.  

Khóa tu này sẽ do Hòa Thượng Thích Thông Tạng làm chủ lễ . 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU
HORAIRE POUR RECEVOIR LES HUIT PRECEPTES

Thứ bảySamedi 6/7/2024

 • 18:00 : Tụng sám hối – Repentir
 • 19:00 : Đêm phổ trà chia sẻ Phật Pháp – Thé de Méditation

Chủ Nhật – Dimanche 7/7/2024

 • 04:00 : Thức chúng – Heure du lever
 • 04:30 – 05:30 : Tọa thiền – Séance de méditation
 • 06:30 – 07:00 : Tiểu thực – Déjeuner
 • 08:00 : Thiền hành – Marche méditative
 • 09:15 : Thỉnh chuông trống Bát Nhã — Cloches de tambour Bat Nha
 • 9:30: Sám hối ba nghiệp – Repentir
 • 10:30-11:30 : Pháp thoại – Dharma conférence
 • 12:00 : Thọ trai – Dîner
 • 14:00 : Thức chúng – Heure du lever
 • 14:30-15:30 : Tọa thiền – Séance de méditation
 • 16:00 : Hoàn mãn – Conclusion

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*