Các thiền viện

Các thiền viện dưới sự giáo hóa của Hòa Thượng Thích Thanh Từ:

Canada

 1. Thiền viện Đạo Viên – Lantier, Quebec
 2. Thiền tự Tuệ Viên – Mount Albert, Ontario

Hoa Kỳ

 1. Thiền viện Đại Đăng – Bonsall, Cali
 2. Thiền viện Bồ Đề – Braintree, MA
 3. Thiền tự Ngọc Chiếu – Garden Grove, CA
 4. Thiên viện Diệu Nhân – Rescue, CA
 5. Thiền tự Vô Ưu – San Martin, CA
 6. Thiền viện Chánh Tâm – Garden Grove, CA
 7. Thiền viện Chơn Tâm – Oklahoma, OK
 8. Thiền viện Chơn Nguyên – Tomball, TX
 9. Thiền viện Quang Chiếu – Forth Worth, TX
 10. Thiền tự Minh Chánh – Renton, WA

Pháp

Thiền tự Thường Lạc

Úc

 1.  Thiền tự Hỉ Xả
 2.  Thiền tự Hiện Quang
 3.  Thiền tự Pháp Loa
 4.  Thiền tự Tiêu Dao
 5.  Thiền tự Tuệ Căn

Việt Nam

 1.   Thiền viện Chân Không
 2.   Thiền viện Đạo Huệ
 3.   Thiền viện Hiện Quang
 4.   Thiền viện Huệ Chiếu
 5.   Thiền viện Hương Hải
 6.   Thiền viện Liễu Đức
 7.   Thiền viện Linh Chiếu
 8.   Thiền viện Phổ Chiếu
 9.   Thiền viện Sùng Phúc
 10.   Thiền viện Thường Chiếu
 11.   Thiền viện Tịch Chiếu
 12.   Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
 13.   Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
 14.   Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên
 15.   Thiền viện Tuệ Quang
 16.   Thiền viện Tuệ Thông
 17.   Thiền viện Viên Chiếu