Xuân Canh Tý 2020

Hội Thiền Học Việt Nam – Thiền Viện Đạo Viên

 Tél: (819) 323-4332 / (579) 887-9632     

 Email:  tvdaovien@yahoo.com    Website: thienviendaovien.com            

Trân trng kính mi quí Pht t đến tham d

Mng Xuân Canh Tý

vào ngày 1 và 2 tháng 02 năm 2020 

Được s ch l ca :

 Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Tỉnh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN MNG XUÂN CANH TÝ

 Th By, 01/02/2020   :

 –   18:00 : Tng Sám Hi

–   19:00 : Đêm Ph Trà – Hp Mt Đu Năm

  Ch Nht, 02/02/2020 :

 –    10:00 : Tng Kinh L Vía Phật Di Lc

                 Pht T Chúc Tết Chư  Tăng Ni– Thnh Lc Pht Đu Năm

–    10:45 : Pháp Thoại

–    12:00 : Th Trai

–    14:00 : Hoàn mãn 

  

T  Ghi Chú : Mi Ch nht vào lúc 09:30, Đo Viên có t chc khóa l Sám Hi, ta thin và ging pháp. Kính mi quí Pht t v tham d.