Khóa tu tháng 4, 2019

Hội Thiền Học Việt Nam – Thiền Viện Đạo Viên
435 Chemin de la Sablière, Lantier – Québec, J0T 1V0  
Tél: (819) 323-4332 / (438) 792-4824      
 Email: tvdaovien@yahoo.com    Website :www.daovien.org

THÔNG BÁO KHÓA TU  ( 3 NGÀY)

VÀO  THSÁU NGÀY  26 THÁNG 04 ĐẾN CHỦ NHẬT NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2019

 Vi s hướng dn c

 Thượng Ta THÍCH TUỆ GIÁC

( TRỤ TRÌ THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG)

Th theo li thnh cu ca quí Pht t, Thin Vin Đo Viên s t ch khóa tu vào lúc

09:30 thsáu ngày 26 tháng 04 năm 2019 và kết thúc vào lúc 15h00 chiu Ch Nht, ngày 28 tháng 04 năm 2019.

Chương trình Khóa tu s có các thi tng kinh Sám hi, ngi thin, thin hành, pháp thoi và thưa hi đo lý.

Đ tin vic sp xếp, xin quí Pht t vui lòng ghi tên tham d vi quí Thy, quí  Sư Cô ti Thin vin Đo Viên.   Nếu quí Pht t cn phương tin di chuyn lên Thin vin, xin vui lòng liên lc vi Thin vin s đin thoi ghi trên.

S có xe bus lên Thin vin Đo Viên vàngày Ch nht, 28/04/2019.  Xe bus s khi hành vào lúc 07:30, ti bãi đu xe góc đường Jean Talon và Berri/St-Vallier (phía sau siêu th Oriental, métro Jean Talon, sortie Marché Jean Talon). Xe bus s ri Thin vin đ tr v li Montréal vàlúc 15:00.

Vì xe bus có gii hn, xin quí Pht t vui lòng đt vé sm đ tin vic sp xếp.

Xin quí Pht t vui lòng liên lc vi đa ch sau đ mua vé xe bus (5$).

 Tim un tóc Tân : 7105 St-Denis (trên lu siêu th Oriental, góc đường St-Denis và Jean Talon, métro Jean Talon)  Tél: (514) 271-9751 

 Thin vin Đo Viên trân trng kính mi.

 Ghi Chú : Quí Pht t có th tham d tng phn hay toàn phn Khóa tu.