Hòa Thượng Ân Sư và Chủ Trì

Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ và Thượng Tọa Viện trưởng Thích Tuệ Tỉnh