Hòa Thượng Ân Sư và Chủ Trì

Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ và Hòa Thượng Chủ Trì Thích Tuệ Tỉnh